Personuppgiftspolicy

Vi är Sunfleet Carsharing AB med org.nr. 556575-8298(”Uthyraren”) och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi bedriver uthyrningsverksamhet av fordon genom att tillhandahålla bilpooler. Fordonen i bilpoolerna är tillgängliga för våra medlemmar som har ingått ett särskilt avtal om medlemskap. Alla referenser i denna policy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Uthyraren.

Detta är en översiktlig sammanfattning för att förklara hur vi samlar in, behandlar, förvarar och på andra sätt använder oss av uppgifter om dig och dina rättigheter avseende dessa uppgifter. För mer ingående information, vänligen se den fullständiga policyn nedan.

Du kan koma i kontakt med oss genom att skicka ett mail till gdpr@sunfleet.com

 

InsamlingSyften
Vi kan komma att samla in uppgifter från dig på ett flertal olika sätt bestående av, men inte begränsat till, telefonsamtal, kundtjänstkontakt, mobiltelefonappar, webbplats, bilpools fordon och andra käl-lor, inklusive tredjeparts -leverantörer och affärspartners. Uppgifter som du tillhandahåller ska användas för att förse dig med de tjänster du efterfrågar.
Vi samlar uppgifter från medlemmar vid ingåendet av medlemsavtal, under admi-nistrering av ditt medlemskap, under bok-ningsprocessen och transaktionen, så som namn, adress och betalinformation. Vi kommer att använda de kontaktupp-gifter du tillhandahåller för att kommu-nicera med dig för att förse dig med dessa tjänster.
Vi använder oss av ”cookies” och andra elektroniska verktyg för att samla statistisk information om ditt användande av våra webbsidor i enlighet med dina anvisning-ar. Vi kan komma att använda dina kontakt-uppgifter för att skicka information rö-rande våra tjänster, i de fall detta är god-känt av dig.
  Vi använder personlig information för våra egna analytiska ändamål och för att möjliggöra för oss att hjälpa våra kunder genom att förbättra våra tjänster och webbsidor.
DelningLagringstid och säkerhet
Vi kan komma att tillhandahålla dina upp-gifter till utvalda tredjepartsleverantörer. Vi vidtar skäliga åtgärder för att skydda personuppgifter från stöld, obehörigt an-vändande, utlämnande eller förändring.
Vi säljer inte dina uppgifter vidare till ore-laterade tredje parter, men kan med ditt samtycke dela dina uppgifter med tredje-partspartners i marknadsföringssyfte. Vi strävar efter att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhets-åtgärder för att skydda dina personupp-gifter
Dina uppgifter kan överföras ut ur ditt hemvistland till länder för behandling och lagring i enlighet med tillämplig lag. Vi behåller i allmänhet kundinformation under så lång tid som vi anser nödvän-digt för att tillgodose ändamålet för vilket uppgifterna samlades in, eller som tillåts eller krävs enligt lag.
Dina rättigheterFrågor och ändringar
Ni har rätt till tillgång, granskning eller uppdatering av de uppgifter vi har rörande dig. Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgif-ter kan du kontakta oss på så sätt som fö-reskrivs i den fullständiga policyn.
Under speciella omständigheter kan du också efterfråga korrigering eller radering av dina personuppgifter, en begränsning av vår behandling eller invända mot viss behandling. Vi kan komma att ändra denna policy närsomhelst, men förändringar kommer inte att gälla retroaktivt.
Vi ska göra vårt bästa för att tillgodose din begäran, men förbehåller oss rätten att in-föra vissa restriktioner och krav. Vi kommer att meddela dig via vår webbplats när vi gör materiella förändringar.
I de fall vi använder samtycke som grund för behandling, kan du alltid återkalla samtycket. Denna Policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.
© Sunfleet 2021. All rights reserved. | Allmänna villkor | Om cookies | Ändra cookies inställningar | Personuppgiftspolicy